Potencjalny wpływ zmiany klimatu oraz lokalizacja partnerów ADAPT (© ESPON; Pochodzenie danych: ESPON EGTnCmap, www.espo.eu; Interpretacja materiałów ESPON niekoniecznie odzwierciedla opinię Komitetu

Monitorującego ESPON 2020).

 

 

Ziemniak jest jedną z najważniejszych roślin jadalnych na świecie. Głównym zagrożeniem dla jego plonów jest wrażliwość na stresy środowiskowe. Jako roślina typowa dla chłodnego klimatu, ziemniak jest szczególnie wrażliwy na upały i susze, które mają silny wpływ na rozwój bulw. Bulwy są również szczególnie wrażliwe na wilgoć. Stres związany z upałem i suszą może zmniejszyć plony nawet o 70% i może wywołać wtórny wzrost bulw, co prowadzi do dalszych strat z powodu spadku jakości bulw (FAOSTAT, 2017). Również powodzie mogą całkowicie zrujnować zbiory w ciągu jednego lub dwóch dni. Projekt ADAPT zidentyfikuje podstawowe mechanizmy molekularne przystosowania ziemniaka do równoczesnego lub naprzemiennego występowania stresu cieplnego/suszowego oraz stresu powodziowego.

 

 

Aklimatyzacja stresowa wymaga przeprogramowania metabolicznego, które jest wyzwalane przez różne szlaki sygnałowe. Podczas gdy dla roślin modelowych, takich jak Arabidopsis, dostępna jest ograniczona wiedza na temat szlaków sygnałowych aktywowanych podczas równoczesnego występowania różnych warunków stresowych, w przypadku ziemniaka tej wiedzy prawie całkowicie brakuje. Aby zrozumieć dynamikę złożonych mechanizmów sygnalizacji i odpowiedzi na warunki stresowe, wykorzystamy fenotypowanie o wysokiej przepustowości (HTP), a także nowe rośliny reporterowe z czujnikami do obrazowania na żywo sygnalizacji komórkowej.